Kulüp Tüzüğü

I. BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇLAR, FAALİYETLER, ÜYELİK

  KURULUŞ
Madde 1:
Bilkent Üniversitesi Aikido Topluluğu İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge hükümleri gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen yönerge hükümlerine göre yürütür.

  AMAÇLAR
Madde 2:

a) Genel Amaçlar;
Bu yönergenin amacı; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.

b) Özel Amaçlar;
– Aikido Topluluğu olarak Japon Savaş ve Disiplin Sanatı olan Aikido’yu üniversitemiz bünyesinde tanıtmak,

– Lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler için Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi tarafından sağlanan spor kursları içerisinde Aikido disiplinin çalışılmasını sağlamak ve devam ettirmek,
– Spor Kursları süresince haftada ikişer saatten olmak üzere iki gün antrenman düzenlemek, bu antrenmanlara antrenör sağlamak, gerekli alet ve ekipmanı tedarik etmek,
– Ulusal ve Uluslararası düzeyde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Aikido Topluluğu’nu ön plana çıkarmak topluluğun özel amaçlarındandır.

  FAALİYETLER
Madde 3:

– 2016-2017 Güz ve Bahar Dönemlerinde; Yurtlar Spor Salonu Çok Amaçlı Salonda; Salı ve Cuma günleri 19:30-21:00, Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında antrenman faaliyetlerini sürdürür.
– Ülke içerisinde yapılan gerek ulusal gerek uluslararası Aikido seminerlerine Bilkent Aikido Topluluğu olarak katılır.
– Kulüp üyelerinin sosyal ve kültürel açılardan kendilerini geliştirmeleri için toplantılar, yemekler ve geziler düzenler.
– Kulüp üyelerinin antrenmanlara katılımını takip eder, onları bu yönde teşvik edici çalışmalarda bulunur.
– Antrenman devamlılığı kuralına uyan üyelerin dönem sonunda kuşak sınavına girme hakkı tanınır.

  ÜYELİK
Madde 4:
Üniversite lisans ve lisansüstü öğrencileri topluluk üyesi olabilir. Üniversite tarafından bir disiplin cezası verilen veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan öğrenciler üye olamaz.


a)Kulüp iç tüzüğünü kabul etmek,

b)Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci kulübüne teslim etmek,
c)Kulüp amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak,

Üyeliğin sona ermesi:
Üyelik koşullarını kaybedenler ve uymayanlar yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

II. BÖLÜM
YÖNETİM VE İŞLEYİŞ, KULÜBÜN ORGANLARI 

  GENEL KURUL
Madde 5:
Genel kurul üyelerden oluşur. Her yılın Eylül ayında kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde, toplantı tekrarlanır. Genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Kulüp üyeleri arasından:
Bir Başkan,

Bir Başkan Yardımcısı,
Bir Sayman,
Bir Genel Sekreter,
Bir Etkinlik Koordinatörü,
Bir Halkla İlişkiler Sorumlusu,
Bir Ekipman Sorumlusu
olmak üzere 7 kişi yönetim kurulunu; 3 kişi denetleme kurulunu oluşturmak üzere seçmek,
2- Faaliyet döneminin planlarını yapmak; çalışma ilkelerini belirlemek,

3- Yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,
4- Yönetim kurulunun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak,

  KULÜP BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU
Madde 6:
a) Başkan: Kulüp başkanı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca üye öğrenciler arasından salt çoğunluk ile seçilir. Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b) Yönetim Kurulu: Genel kurul tarafından üyeler arasından seçilen beş kişilik bir kuruldur. Dönem içerisinde en az iki defa toplanır. Yönetim kurulu toplantısı için en az 3 üyenin hazır bulunması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri seçimlerini izleyen ilk toplantısında üyeleri arasında aşağıda belirtilen görevlendirmeleri yapar.

1- Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere 1 başkan yardımcısı / ikinci başkan,
2- Eğitim faaliyetleri, seminer giderleri, ekipman harcamaları ve buna benzer kulüp giderlerinden Öğrenci Konseyi’ne karşı sorumlu olacak bir sayman,
3- Kulüp faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir etkinlik koordinatörü,
4- Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir genel sekreter,
5- Kulübün demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir ekipman sorumlusu,
6- Kulüp tanıtımlarında ve kulüp içerisinde sosyal yapının oluşması ile ilgili faaliyetleri yürütecek olan bir halkla ilişkiler sorumlusu.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine yeni bir üye geçer.

Madde 7:
Yönetim kurulunun görevleri;

1- Kulüp çalışmalarının genel kurul kararları, yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
2- Yıllık faaliyet planlarını yaparak yürütme kuruluna sunmak,
3- Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek,
4- Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak,
5- Olağan ve olağanüstü genel kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak,
6- Yürütme kurulu aracılığı ile kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren diğer kulüpler ile yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinlikler düzenlemek,
7- Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer kulüplerle işbirliği yapmak,
8- Yönerge ve uygulama esasları ile genel kurul kararlarında yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yapmak,
9- Kulübün üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve dosyalarını tutmak,

  DENETLEME KURULU
Madde 8:
Denetleme kurulu Genel kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Genel kurul toplantılarından önce toplanarak kulübün bütün çalışmalarını denetler. Genel kurula sunmak üzere raporu hazırlar. Denetleme kurulunun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur.

III. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

  YÜRÜRLÜK
Madde 9:
Bu esaslar Üniversite Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME 
Madde 10:
Öğrenci Kulüplerinin Uygulama Esaslarını İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi yürütür.